Chủ đề công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 : "THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH "HỌC TỐT, CHĂM NGOAN - VUI KHỎE - AN TOÀN"
Thứ sáu, 21/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 850

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Bình năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ban chỉ đạo xét Tốt nghiệp THCS năm học 2018 – 2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học An Bình xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

          TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH

  


Số: 45 /KH-AB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


Quận 2, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ban chỉ đạo xét Tốt nghiệp THCS năm học 2018 – 2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học An Bình xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

A. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Trường thực hiện đúng kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 2, các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo; công tác tuyển sinh được thực hiện công khai, nghiêm túc và công bằng.

2. Trường tuyển sinh đại trà, không theo phân tuyến. Học sinh 6 tuổi đang cư ngụ trên địa bàn Quận 2, có nguyện vọng học trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình Tiếng Anh tích hợp ở khối lớp 1, duy trì thực hiện chương trình Tiếng Anh tích hợp ở khối lớp 2 và khối lớp 3.

B. CHỈ TIÊU

- Trường tuyển sinh 06 lớp 1 với 180 học sinh, sĩ số 30 học sinh/lớp

- Tỉ lệ học 2 buổi/ngày: 100%

- Tỉ lệ học bán trú: 100%

C. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Độ tuổi:

- Trẻ 06 tuổi (sinh năm 2013).

- Không nhận học sinh sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài Quận 2.

2. Sĩ số lớp:

Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố (không quá 30 học sinh/lớp).

3. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 01/7/2019 đến 10/7/2019: Trường tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký học lớp Một.

- Từ ngày 11/7/2019 đến 12/7/2019: Trường chốt danh sách, gửi số liệu và danh sách học sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để xét duyệt hồ sơ.

- Ngày 31/7/2019: Trường công bố danh sách học sinh lớp Một năm học 2019-2020 đã được xét duyệt.

4. Thành phần hồ sơ:  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không photo);

- Bản photo hộ khẩu có công chứng;

- Giấy xác nhận tạm trú tại Quận 2 có xác nhận của công an địa phương, có ghi thời gian tạm trú (đối với trường hợp tạm trú);

- Giấy báo nhập học lớp 1 theo phân tuyến (bản gốc);

- Đơn xin học lớp 1 mô hình trường Tiên tiến – Hội nhập (theo mẫu);

- Đơn xin học lớp Tiếng Anh tích hợp (nếu có nhu cầu);

5. Phương thức tuyển sinh lớp 1

- Từ ngày 01/7/2019 đến 10/7/2019, cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký cho con theo học mô hình trường Tiên tiến hội nhập liên hệ, đăng ký trực tiếp tại trường Tiểu học An Bình (trường không nhận hồ sơ nếu không đầy đủ và không hợp lệ).

- Kinh phí tham gia học tại trường sẽ được trường thực hiện mức thu của Đề án “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế” không quá 1.500.000đ/tháng  

Ghi chú: Kinh phí trên không bao gồm phí học bán trú, học chương trình tiếng Anh tích hợp và phí ôn luyện, thi các chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế (Starters, Movers,Flyers hoặc tương đương); không bao gồm chi phí ôn luyện, thi chứng chỉ Tin học IC3 Spark chuẩn Quốc tế.

* Lớp Tiếng Anh tăng cường

- Trường tuyển sinh 05 lớp 1 học chương trình Tiếng Anh tăng cường thời lượng 8 tiết/tuần (3 tiết học với giáo viên nước ngoài) và thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sau mỗi giai đoạn học tập, học sinh tham gia các kì kiểm tra năng lực tiếng Anh để đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters, Movers và Flyers.

* Lớp Tiếng Anh tích hợp

- Trường tuyển sinh 01 lớp 1 học tiếng Anh tích hợp, thời lượng 8 tiết/tuần (100% học với giáo viên nước ngoài).

- Kinh phí học chương trình tiếng Anh tích hợp sau khi trừ phí học tiếng Anh tăng cường sẽ được trường thực hiện mức thu theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” của Ủy ban nhân dân Thành phố.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường lập Tờ trình gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học An Bình năm học 2019-2020.

- Công khai kế hoạch tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh qua Cổng thông tin điện tử http://thanbinh.hcm.edu.vn và niêm yết tại bản tin trường.

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tư vấn cho phụ huynh học sinh về chương trình giáo dục của nhà trường, cơ sở vật chất, mức phí trường tiên tiến, hồ sơ nhập học,…theo quy định.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của Ủy ban nhân dân phường An Phú để thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

- Thực hiện thống kê số liệu tuyển sinh và kịp thời báo cáo tình hình tuyển sinh về Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp Quận thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời, đúng qui định./.

 

Nơi nhận:                                               

- Phòng GD&ĐT Quận 2 (báo cáo);

- BCĐ PCGD phường AP (phối hợp);

- BGH, GV, NV (thực hiện);

- Lưu: VT.       

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thùy Trang

kh_tuyensinh_ab19-20_1_216201923.doc

Tác giả: Trường Tiểu học An Bình
Nguồn tin: Trường Tiểu học An Bình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164